AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

  İstanbul Ticaret Odası’nın 352891 Sicil Numarasında kayıtlı, Marmara  Kurumlar Vergi Dairesi 170 004 3608 Vergi Numaralı ve “ Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 34.Sokak No:3 SULTANGAZİ/İSTANBUL ” adresinde bulunan Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş (bundan böyle “ Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “ KVKK ” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusu olup; KVKK’nun 10.Maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına 02.04.2018 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni değerli bilgilerinize sunulmuştur.

          KVKK’da yapılan tanımlamalara göre Kişisel Veri, “ Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Gerçek Kişiye İlişkin Her Türlü Bilgiyi ”; İlgili Kişi, “ Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişiyi ”; Kişisel Verilerin İşlenmesi, “ Kişisel Verilerin Tamamen veya Kısmen Otomatik Olan ya da Herhangi Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla Otomatik Olmayan Yollarla Elde Edilmesi, Kaydedilmesi, Depolanması, Muhafaza Edilmesi, Değiştirilmesi, Yeniden Düzenlenmesi, Açıklanması, Aktarılması, Devralınması, Elde Edilebilir Hâle Getirilmesi, Sınıflandırılması ya da Kullanılmasının Engellenmesi Gibi Veriler Üzerinde Gerçekleştirilen Her Türlü İşlemi” ifade etmektedir.

          Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’ ye iletmiş olduğunuz yahut Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş tarafından edinilen kişisel verilerinizin kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK’nun 5.Maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz. Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’nin  işbu Aydınlatma Metninde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş e.com web adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

       A-Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

 

         Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’ye iletmiş olduğunuz yahut Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş tarafından edinilen kişisel verileriniz, Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’nin Hazine Ve Maliye Bakanlığı,  Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütülebilmesi, grup şirketleri arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi, fatura düzenlenmesi, çalışanların özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda veri güvenliğinin sağlanabilmesi,  kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, çalışanların bilgisayar/giriş kartı/telefon/araç gibi işin görülmesi için gereken ihtiyaçlarının karşılanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunması, sözleşme ilişkisinin kurulması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, seyahat planlamalarının yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması amaçlarıyla veri güvenliği sağlanarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

 

 

 

 

B-İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilmektedir?

Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’ye iletmiş olduğunuz yahut Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde KVKK 8.Maddesine uygun olarak Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’nin Hazine Ve Maliye Bakanlığı,  Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, grup şirketleri arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, çalışanların özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda veri güvenliğinin sağlanabilmesi,  kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, çalışanların bilgisayar/giriş kartı/telefon/araç gibi işin görülmesi için gereken ihtiyaçlarının karşılanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, seyahat planlaması yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi amaçlarıyla faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıslardan hukukçulara, bankacılara, kargo şirketlerine, denetim şirketlerine, müfettişlere, turizm şirketlerine, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş  Şirketler Grubu bünyesindeki diğer şirketlere gerekli olduğu ölçüce de veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılacaktır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş sorumlu değildir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması ise söz konusu değildir.

C-Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi?

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’nin  yasal/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, güvenlik sebebiyle araç içi kamera ve ses kayıtlarının tutulması, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.

  1. KVKK’nun 11.Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır?

KVKK’nun 11.Maddesi uyarınca, dilediğiniz zaman Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’ye  başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  2. Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  3. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  4. Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için buraya tıklayarak erişebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını “Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 34.Sokak No:3 SULTANGAZİ/İSTANBUL ” adresinde bulunan Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’ye şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş tekstil@hs03.kep.tr elektronik posta adresine göndermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek farklı bir yöntem olması halinde, söz konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır. Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş , talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK’nun 13.Maddesi  ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş ’ye  iletebilirsiniz.

**6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve İlgili Yönetmelikler Gereğince

 

Saygılarımızla,

Bilce Tekstil San ve Dış Tic. A.Ş  

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.